Euro Įvedimo Lietuvoje tvarka

 


Sąskaita faktūra 35v7 programos Akcija


 

Nacionaliniame euro ?vedimo plane numatyti pagrindiniai euro ?vedimo (lito pakeitimo euru) momentai ir priemon?s, utikrinan?ios vartotoj? interes? apsaug?, skland? lito pakeitim? euru ir visuomen?s informavim?.

Ne v?liau kaip 120 kalendorini? dien? iki euro ?vedimo ir 120 kalendorini? dien? po euro ?vedimo – laikotarpis, kurio metu, privalomas kain? nurodymas litais ir eurais. Tai yra viena i veiksming? priemoni?, pad?sian?i? vartotojams geriau suvokti kainas ir stabdysian?i? nes?ining? kain? k?lim? naudojantis euro ?vedimu. Darbdaviai ir pensij?, socialin?s apsaugos imok? mok?tojai 120 dien? iki euro ?vedimo dienos prival?s sudaryti s?lygas gav?jams, esant poreikiui, darbo umokes?io, pensij?, socialin?s apsaugos imok? dyd? suinoti ir eurais.

 

15 kalendorini? dien? nuo oficialios euro ?vedimo dienos truks gryn?j? eur? ir lit? bendros apyvartos laikotarpis, kurio metu bus galima atsiskaityti ir eur?, ir lit? banknotais bei monetomis. Gryn?j? eur? ir lit? bendros apyvartos laikotarpio trukm? pasi?lyta atsivelgiant ? bank? ir prekybos ?staig? apr?pinimo eurais ir lit? surinkimo technin? paj?gum?, euro ?vedimo praktik? euro zonos valstyb?se ir Lietuvos Respublikos patirt? ?vedant lit?. Automatin?se prekybos vietose mok?jimus iuo laikotarpiu bus galima atlikti arba eurais, arba litais. Pasibaigus gryn?j? lit? ir eur? bendros apyvartos laikotarpiui mok?jimai automatin?se prekybos vietose gal?s b?ti atliekami tik eurais.

 

60 kalendorini? dien? nuo euro ?vedimo dienos komerciniai bankai litus ? eurus tur?s keisti neatlygintinai. Lietuvos bankas litus ? eurus keis neatlygintinai neribot? laik?.